Økologisk økonomi
31 January 2016 - bergen

Artikkel skrevet av Impact Hub Founder Silje Grastveit

publisert i Bergens Tidene sin serie “Økonomi Søndag” 31.januar 2016.

Gjennom økosystemer for innovasjon skal vi så ideer, dyrke gründere og skape vekst.

Hva er et slikt økosystem og hva har økologi og økonomi til felles?

Fotosyntesen var navnet på det første prosjektet jeg startet da jeg i 2007 flyttet tilbake til Bergen etter tre år i utlandet. Byens beslutningstakere ble invitert sammen med unge ildsjeler til å fotografere ønsket byutvikling for så å møtes til dialog rundt den utvikling de ønsket å se. Utstillingen ble holdt i et gammelt skur nede på havnen. Sittende på slitte paller rundt et bål fikk vi en god prat om saker som betyr noe på tvers av generasjoner.

Jeg ønsket meg et økosystem for innovasjon, for det manglet et gründermiljø i byen. Hvor gikk en for å finne mennesker med ideer og støttespillere som kunne hjelpe en på vei?

 Et økosystem består av levende organismer tilpasset et bestemt miljø. Ta Bergen som eksempel. Byen er et fuktig habitat for nærmere trehundredetusen levende organismer av typen bergenser. Andre dyr, fisk, fugl og mikroorganismer er da holdt utenom. Som gruppe kan bergenserne igjen deles inn i mer spesifiserte økosystemer basert på bosted, yrke, bakgrunn, alder, utdanning, inntekt eller annet.  Karaktertrekkene viser gjerne en særegen sort, og de aller fleste er godt tilpasset livet mellom syv fjell og nærmere 300 dryppvåte døgn i året.

Økosystemer handler om samspillet mellom levende organismer og deres relasjon til miljøet de er en del av.  Innen det samme økosystemet er det stor grad av avhengighet – og de ulike organismene vil gjensidig påvirke hverandre. Mellom ulike økosystemer er det mindre som knytter organismene sammen. Samspillet er et resultat av at de levende organismene utnytter ressursene de finner i omgivelsene rundt seg så de har nok til eget livsopphold.

Innad i ulike økosystemer har de levende organismene ulike roller.  Også i økologien snakker en om produsenter og konsumenter. Plantene er produsenter og dyrene er naturens konsumenter.

Der økologi er studiet av naturskapte systemer, er økonomi studiet av menneskeskapte systemer. Begge systemene er avhengig av krefter som gjensidig påvirker hverandre, de trenger produsenter og konsumenter, og de må tilpasse seg natur- og markedskreftene.  Vi er nå på vei ut av gamle paradigmer og over i en ny og mer økologivennlig økonomi. Den nye typen økonomi er bedre integrert i naturen,  la oss tro at den også etterhvert blir godt integrert i kulturen.

Et økosystem for innovasjon bygges på økonomiske, fysiske og sosiale faktorer.  Økonomiske faktorer består blant annet av innovasjonsdrivere og innovasjonskultivatorer. Hver enkelt by har ulike næringer og miljøer de er spesielt sterke innen og som danner en unik miks av innovasjonsdrivere, eller virksomheter som baner vei for innovasjon på sitt felt. Innovasjonskultivatorer er tilretteleggere og inkluderer inkubatorer, akseleratorer, næringshager, arbeidsfellesskap og andre steder gründere samles for å realisere egen virksomhet.  De fysiske faktorene består av lokaler – eller møteplasser –som stimulerer kreativitet og nyskaping. Omgivelsene gir også næring og det estetiske er av betydning for både trivsel og skaperkraft.

 

De sosiale faktorene består av nettverk som samler kompetanse og fostrer tillitt og samarbeid. Nettverk kan være bygget på sterke eller svake bånd, avhengig av om en er tett koblet gjennom samme fagfelt eller om nettverket er bygget på tvers av bransjer. Et godt økosystem for innovasjon samarbeider med ledere i næringsliv, offentlig virksomhet og utdanning om å samle kompetanse og kapital slik at flere virksomheter kan løfte seg fra idé til markedsintroduksjon og vekst.

 

I dag har Bergen etterhvert flere blomstrende miljøer som fremmer innovasjon og hjelper gründere frem, blant annet miljøet på VilVite eller Impact Hub som jeg driver selv. Jo flere aktører vi blir desto viktigere er det å samarbeide og tydelig plassere oss i forhold til hverandre. Bergens økosystem for innovasjon er gjensidig avhengig av å spille hverandre gode, for akkurat som i naturen er det artsmangfoldet som gjør oss rik.