PitStop bekjemper ungt utenforskap
25 November 2019 - Impact Hub Team

PitStop jobber for å bekjempe problemet ungt utenforskap og er for andre år på rad nominert til prisen årets sosiale entreprenør for sin innovative og nyskapende løsning som hjelper unge drop outs tilbake på skolebenken og inn i arbeid. I år er de også blant de 3 finalistene som nå konkurrerer om den gjeve prisen som deles ut denne uken i Oslo i regi av Ferd Sosiale entreprenører. Forrige uke fikk de vite at de er kommet inn på statsbudsjettet, noe som vil bidra til at konseptet nå kan rulles ut til nye steder, slik at enda flere unge kan få hjelp til inkludering.

For 2 år siden deltok de 3 engasjerte og dedikerte grundere i vårt Impact Challenge program. Der utmerket de seg raskt med sine spenstige og fremoverlendte tanker, om hvordan de ville skape nye inkluderingstjenester for unge med psykiske helseutfordringer. De endte til slutt opp som en av vinnerne av Impact Challenge programmet 2017.

Annette Lilletvedt er grunnlegger og leder for PitStop. Hun har mange års bakgrunn fra politiets forebyggende tjeneste, der hun jobbet tett på utsatt ungdom. Lina Solvang er utdannet vernepleier og er fagansvarlig for opplæring og aktivisering på PitStop. Veronica har bakgrunn fra kontor og administrasjon og er selskapets IT- og kvalitetssikringsansvarlig.

Når vi spurte de ivrige og engasjerte damene hva som driver dem til å ville jobbe innenfor feltet inkludering og psykisk helsevern, var de samstemte i sine svar: Vi drives av en nød for en svært sårbar målgruppe som vi erfarer faller mellom de fleste stoler. Det smerter å se alle de unge som i dag havner utenfor de fleste sosiale arenaer og som isoleres hjemme på gutte- og jenterommet. Den resignasjonen, ensomheten, skammen og bunnløse fortvilelsen de kjenner på, den gjør noe med oss. Så vår drivkraft er å invitere dem inn igjen i et varmt og raust fellesskap, der de kan få en ny start og der de kan få tilbake håpet på seg selv og fremtiden.

Løsningen på utenforskap er innenforskap 

Hva er det med deres løsning som gjør at dere oppnår så gode resultater ? Gjennom en 3 årig etablererfase har dere hatt 100 ungdommer gjennom programmet deres og hele 80 % har lykkes med å komme seg videre i enten skole eller arbeid. Dette er imponerende gode tall, når vi vet at eksisterende løsninger som det offentlige i dag leverer for å få unge rammet av utenforskap tilbake i skole og arbeid, i snitt har en suksessrate på kun 30 %. Så hva er hemmeligheten? Svaret er egentlig ganske så enkelt. Det vi erfarer at disse unge i utenforskap trenger, det er å få muligheten til å komme inn igjen i et felleskap, der de kan bli sett, hørt og tatt på alvor av trygge voksne som har tro på dem. De har mistet troen og håpet på seg selv og sin egen fremtid og trenger at andre løfter frem troen og håpet for dem og bærer det for dem til de på nytt blir i stand til å bære det selv.

Felleskap som metode

Vi bruker det sosiale felleskapet som metode og som utgangspunkt for å gi de unge mestring, læring og utvikling. Forskning viser at den mest evidensbaserte faktoren for å hjelpe unge med psykiske helseutfordringer, er knyttet til relasjon ikke til en spesifikk terapeutisk metodikk. Relasjoner er viktigere enn metoder. Derfor bruker vi nettopp felleskap og relasjoner som utgangspunkt når vi gir unge en ny start.

Mange av de unge som havner i utenforskap har dårlige erfaringer med nettopp relasjoner enten hjemmefra eller på skolen. Brutte og usunne relasjoner gjør at unge mister troen på seg selv og tilliten til andre mennesker. Derfor trekker de seg til slutt unna og isolerer seg.

Vår erfaring er at unge i utenforskap mangler grunnleggende kompetanse på det å mestre livet. Grunnleggende ferdigheter som det å kunne takle motgang og prøvelser og det å kunne gi og ta imot omsorg, samt det å kunne ta ansvar for egen atferd, er en mangelvare hos mange av de vi jobber med. Og slike ferdigheter læres best i samhandling med andre.

Ungdommene er ekspertene

Hva er det egentlig dere gjør med ungdommene ? Mye av vårt arbeid handler om å hjelpe ungdommene med å endre holdninger og handlinger, noe som krever stor innsats og viljestyrke hos deltakerne. Vår filosofi er at ungdommene selv er eksperter på sine liv. De kjenner seg selv best og vet hva de ønsker og hva de trenger. Vår rolle er kun å være motivatorer, pådrivere og støttespillere som gjennom et varmt og inkluderende felleskap heier dem frem.

Vi er veldig opptatt av å lytte til ungdommene og høre etter hva det er de egentlig trenger. Vi er alle forskjellig og trenger individuelle tilpassede løp for å nå målene våre. Men vi erfarer en fellesnevner som går igjen hos alle våre deltakere og det er mangelen på å ha fått oppleve kjærlighet. Mangelen på å få omsorg, klemmer og heiarop av sine nærmeste omgivelser, har dessverre vært fraværende hos mange av de unge vi møter. Derfor er kjernen i vårt konsept nettopp å fylle på med omsorg og hjertevarme. X-faktoren i  programmet vårt er den medmenneskelige varmen som ungdommene møter. 

Et supplement til offentlige tjenester

Det gjøres en fantastisk innsats i offentlig sektor for å gi barn og unge i Norge en god oppvekst og gode forutsetninger for å mestre skole og arbeid. Utrolig mange instanser og aktører bidrar med mange flotte tjenester. Men på tross av dette, så ser vi at det offentlige apparatet ikke strekker til på alle områder. Det finnes ikke nok ressurser og nok kapasitet til å møte alle de behovene som finnes. 

Det er derfor vi i PitStop har utviklet en løsning der vi mobiliserer både privat og frivillig sektor til å kunne engasjere seg i arbeidet med å forebygge og redusere problemet ungt utenforskap. Vi har utviklet et inkluderingskonsept, et såkalt «plug-and-play» konsept som frivillige organisasjoner lett kan ta i bruk for å drive effektive og kvalitative inkluderingstjenester for unge med psykiske helseutfordringer. Gjennom å mobilisere frivillige ressurser som får faglig opplæring i det å kunne se og møte sårbar ungdom, bidrar vi til å øke tilgjengelige tjenester innenfor inkludering og psykisk helsevern.

Mangel på omsorg i det offentlige hjelpeapparatet

PitStop-konseptet har vært pilotert i 3 år i 4 kommuner og det vi ser og erfarer gjennom piloten, det er at vår løsning fungerer som et supplement til de tjenestene det offentlige leverer. Velferdssystemet i Norge sikrer økonomiske støtteordninger for personer som faller utenfor, men de tilbyr i svært liten grad omsorg. Unge rammet av utenforskap trenger mer enn det økonomiske sikkerhetsnettet staten kan tilby. Det vi erfarer at de trenger alle mest, er omsorg, kjærlighet og emosjonell støtte. Og dette er elementer som det finnes lite av i det offentlige hjelpeapparatet. Ikke fordi det mangler på vilje hos offentlige instanser, men det skorter på evne, fordi det mangler tilstrekkelig med ressurser og mennesker som har tid og kapasitet til å gi nettopp denne grunnleggende omsorgen. Det offentlige apparatet er ikke rigget for å gi omsorg til unge som faller utenfor. Det er rigget til å kunne kartlegge, veilede og støtte økonomisk. Derfor trengs PitStop. Vi fungerer som et sikkerhetsnett som tetter huller der det offentlige hjelpeapparatet ikke strekker til. Vi gir den omsorgen som det offentlige hjelpeapparatet ikke har tid og kapasitet til å kunne gi. Og denne hjertevarmen og omsorgen, er det unge trenger aller mest for å kunne bli i stand til å mestre livene sine.

En oppfordring til politikere

Vi har en oppfordring som vi gjerne vil komme med til kommunale, fylkeskommunale og nasjonale politikere, som jobber med å tilrettelegge for inkludering av unge. Skal vi lykkes med å inkludere unge som allerede har droppet ut av skole og som sliter med å få innpass i arbeidslivet, så må vi tilrettelegge for at livsmestring ikke bare tas inn i skolen. Livsmestring må også tas inn i det øvrige tiltaksapparatet både hos NAV og i kommunens tjenester innenfor psykisk helsevern. Vi vil være forkjempere for at det utvikles en egen tiltakskategori i NAV sin tiltakskjede, som heter nettopp Livsmestring og som blir et slags første steg i NAV sitt tiltaksapparat. 

Dersom det legges til rette for dette, vil PitStop og andre forebyggende aktører som jobber med livsmestring, kunne få det nødvendige handlingsrommet som trengs og de nødvendige rammevilkår, til å kunne møte unge med psykiske helseutfordringer, sine grunnleggende behov, nemlig behovet for omsorg, hjertevarme og emosjonell støtte. Slik situasjonen er i dag dør mange gode «livsmestringsprosjekter» ut etter at prosjektmidlene er brukt opp, fordi det ikke er lagt til rette for at denne type prosjekttiltak implementeres i det eksisterende hjelpeapparatet. Derfor håper vi at politikerne fremover vil kjempe for at det kommer på plass bedre rammevilkår og nye handlingsrom der Livsmestring tas inn i tiltaksapparatet til offentlig sektor ! 

Mestrer unge livet, vil de også i mye større grad kunne mestre både skole og arbeid ! 

Suksesskriterier

Hva har vært de viktigste suksesskriteriene for at dere har lykkes med å skape et så bra konsept som nå vekker både lokal og nasjonal oppmerksomhet ? For oss har det vært avgjørende å ha med oss de rette folkene. Vi hadde en ide som vi mente var god, men for å omgjøre ideen til handling, har vi trengt mange gode støttespillere med på laget. Vi er stolte av å ha fått med oss både Innovasjon Norge, Kavlifondet, Sparebanken Vest og Grieg Foundation. Og ikke minst så har samarbeidet med dere i Impact Hub vært utrolig viktig. Gjennom deres apparat har vi fått tilgang til avgjørende kompetanse innenfor alt fra forretningsutvikling, til kommersialisering, strategitenkning og ikke minst til designutvikling. Vi vil også løfte frem alle de frivillige ressursene som vi baserer arbeidet vårt på. Det er nettopp hjertevarmen og hverdagskompetansen som de frivillige bidrar med, som gjør at ungdommene våre klarer å reise seg igjen.